Through the Land Rights Program, IDEALS helps marginalized rural workers by enhancing their knowledge of laws pertinent to agrarian reform and rural development, representing them in legal cases and generating public awareness and support for the issues of the rural poor.

CARP Paglipas ng 2008: Isang Praymer Tungkol sa “Panukalang Batas ng IDEALS” (“Ideals Bill”)

Ginawa ang praymer na ito upang hikayatin kayong makilahok sa pagtulak sa isang mahalagang panukalang batas na kasalukuyang nakasalang sa Komite ng Repormang Pang-agraryo (AR) sa Mababang Kapulungan ng Konggreso. Itinutulak ang “Panukalang Batas ng IDEALS” (“IDEALS Bill”) upang siguruhung